Hier staan tips en voorbeeldbrieven.
  .
 Zie ook https://sosjeugdzorg.nl/downloads voor voorbeeldbrieven.
Bij bedreiging door gezinsvoogd:
Waar de gezinsvoogd of gezinsmanager ouders dwingt met chantage of dreiging:
Chantage of afdreigen, het slordig inzetten van drangzorg met dreigingen om bijv. anders het kind te straffen (met minder contact, met wegplaatsen, met ont-ouderen), is niet enkel contraproductief; het is ook strafbaar.
Soms ondervinden ouders het voorval dat hun gezinsvoogd/ jeugdzorgwerker/gezinsmanager dingen van hen gedaan wil krijgen en dréígt met beëindiging ofwel ontheffing van het ouderlijk gezag als men niet “meewerkt”.
Dit mag bij wet absoluut niet! Er bestaat zelfs een term voor: “afdreiging”!
In het geval dat een gezinsvoogd bijvoorbeeld een [ongedefinieerd] onderzoek wil laten doen en ouder’s toestemming vraagt, maar ze de ouders niet wil informeren over de noodzaak van het onderzoek en andere vragen die ouders daarover zouden moeten kènnen ((hoe werkt dat onderzoek, wat zijn de ópen onderzoeksvragen, van welke kwaliteit is de specialist, welke specialisaties kent die, wat is de beroepsregistratie, en voldoet diens kwaliteit aan IVRK 24.1?)) niet direct inhoudelijk beantwoord (BW1:262), kunnen de ouders gewoon dat onderzoek weigeren, alhoewel het slim is om zèlf  een [klaarliggende] specialist aan te dragen met hogere kwalificaties, die niet werkt met afvinklijstjes dòch met diagnostiek.
 
De gezinsvoogd kan dan manipuleren en dreigen, evt. via een schriftelijke aanwijzing (BW1:263–265), maar regelmatig ook met erger:
Gaat de gezinsvoogd dan dreigen met ontheffing/beëindiging van het ouderlijk gezag of iets in die trend, dan maakt de gezinsvoogd zich schuldig aan ‘afdreiging’: Sr artikel 318 uit het Wetboek van Strafrecht:
Sr 318:
“Lid 1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift, of door openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
… Lid 3. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem [i.d.g. het gezin] tegen wie het gepleegd is.”
 
Dit houdt dus in dat de gezinsvoogd zelfs celstraf kan krijgen voor dit wangedrag! Om nu toch in zo’n geval de gezinsvoogd en diens team te bewegen correct te handelen, is er de volgende mail/brief die men naar de gezinsvoogd kan versturen.
Het moge voor zich spreken dat men deze mail/fax/brief (denk aan verzendbewijs voor de rechter) ook naar diens teamleider en naar de eigen advocaat stuurt. Bewaar immer een copie voor uw dossier en rechtsgang.
Met deze brief gaan we ervan uit dat de ouders reeds op schrift inzet hebben geleverd  voor hoogwaardig(er) onderzoek {zie ook meer naar onder} om de gronden tot dwangzorg aan af te wegen:
>> Beste mevrouw/heer [NAAMgezinsvoogd],
Reeds meerdere malen heb ik u een mail/brief/fax gestuurd met daarin het verzoek om ons nadere, inhoudelijke uitleg omtrent het door u voorgestelde onderzoek te verstrekken. Tot op heden heb ik daarop van u geen enkele reactie mogen ontvangen (BW1:262, lid 1 t.a.v. lid 3). Derhalve zie ik mij genoodzaakt om u geen toestemming voor dit onderzoek te verlenen. {Men kan toevoegen:} Waar passende open diagnostiek, dat wij reeds wensten als grond voor elk hulptraject, naar IVRK artikel 24 lid 1 noodzakelijk is voor het bepalen van kind’s meest optimale hulptraject, stellen wij de specialist [NAAM+ADRES] voor het onderzoek te laten verrichten.
Dat u ons reeds gedreigd heeft – al dan niet tijdelijk – van het ouderlijk gezag te ontheffen als we geen toestemming verlenen, is afdreiging. Ter uwer informatie: afdreiging is bij wet strafbaar. U kunt dit nalezen in artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht. We laten ons door u dan ook niet bedreigen met een dergelijke sanctie, die contraproductief werkt in de psyche van het ontvankelijke kind, dat zich daarmee gestraft voelt. U zult mij aannemelijk moeten maken dat het onderzoek daadwerkelijk noodzakelijk en in het belang van mijn kind is.
Kunt u dit niet, dan zult u begrijpen dat u geen toestemming van mij krijgt. Uiteraard geldt ook dat als u mij aannemelijk kunt maken dat dit onderzoek wel noodzakelijk en hoogwaardig in het belang van mijn kind is, u deze toestemming ook zult verkrijgen.
Ik geef u ten laatste male 24 uren de tijd om te reageren op deze e-mail. Doet u dit niet, dan is er mijns inziens/ kennelijk geen noodzaak, danwel belang, voor dit onderzoek aangaande mijn kind.
{Men kan toevoegen:} Wij persisteren in onze wens de gronden voor elk hulptraject te baseren op open diagnostiek, opdat de hoogst mogelijke mate van ook psychische gezondheid in het belang van kind geleverd wordt, waarbij dwangzorg wetenschappelijk als een contra-indicatie schadelijk bleek. Dit mogen we eisen op grond van BW1:247.
Met vriendelijke groet, [ONDERGETEKENDE, adres, datum etc.] <<
 
U ziet dat ouders niet stil mogen zitten, niet mogen 'afwachten', niet zonder meer mogen weigeren zonder hoogwaardiger alternatief te stellen. Ze dienen dus immer bedacht te blijven als positief en leerzame ouders te acteren, om geen indruk te geven "tegen te werken".
Ook ex-kinderrechter Quik heeft in het juridisch maandblad FJR 2015/51 een artikel over het onbetamelijke van drangzorg geschreven.

 

Meer tips:

 

Geluidsopname maken bij ‘jeugdzorg’:

 

Wanneer u een overeenkomst heeft getekend, zoals, dat u niet een gesprek (i.v.m. ‘jeugdzorg’) zult opnemen, dan is deze niet geldig, wanneer deze tegen prevalerende wetgeving in gaat. De Nationale Ombudsman heeft daartoe spelregels geschreven: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-voor-het-maken-van-geluidsopnamen .

De uitvoerige PDF over geluidsopnamen maken, ook zonder aankondiging, staat met de nodige voorbeelden op https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%202014-166%20Spelregels%20geluidsopnamen%20%28printversie%29.pdf . Maar ouders weten wel dat geluidsopnamen niet geopenbaard mogen worden, doch wel – uitgeschreven – voor bewijs bij de rechter gebruikt worden. Spelregels volgens de ombudsman:

SPELREGELS VOOR HET MAKEN VAN GELUIDSOPNAMEN:

1. Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan. {Het is te verwachten dat de ‘jeugdzorg’ met smoesjes komt die niet valide zullen zijn, dus kondig uw opname gewoon niet aan en maak notities, opdat men denkt dat uw bevestigingsbrief van het gesprek, nodig voor evt. bewijs en waarop men nog mag reageren binnen de termijn uit de Awb op uw notities is gebaseerd}.

2. Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken. {Deze kunnen niet-wettig zijn}.

3. Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken. {Maar dat is bij ‘jeugdzorg’ niet aan te bevelen gezien de misleidingen door dezen}.

4. De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze

dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt). {Schrijf de opname uit, één op één}.

5. Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname,

tenzij dit wordt meegedeeld. {In het uitgeschreven gespreksverslag niet knippen maar evt. in de kantlijn de belangrijke delen aanstrepen, evt. met nummer ervoor wanneer men er naar wenst te verwijzen in verweerstuk}.

6. Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar. {Dus enkel gebruik voor privé, herinnering, bevestigingsbrief, en voor rechter}!!!

- Het is niet strafbaar om gesprekken waaraan wordt deelgenomen op te nemen, ook niet als de andere partij daarover niet is geïnformeerd. Uiteraard is het wel een kwestie van fatsoen (BW6:162) om die ander, voorafgaand aan een dergelijke opname, daarvan in kennis te stellen; en bij een rechtszaak gebeurt dat 'automatisch' bij het zenden der stukken (McMichael-arrest) naar de rechtbank.

 

 

Recht op second opinion.

 

Zie ook Precedente Uitspraken.

Basis van artikel 810a lid 2 Rv  over deskundigeninbreng moet gegrond gebaseerd worden:

In https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:2632 :

Rv 810a: lid 1.  In zaken betreffende minderjarigen, uitgezonderd zaken als bedoeld in het tweede lid alsmede die welke het levensonderhoud van een minderjarige betreffen, beslist de rechter pas nadat een ouder, indien deze daarom verzoekt, in de gelegenheid is gesteld een rapport van een niet door de rechter benoemde deskundige over te leggen, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.

2.  In zaken betreffende de ondertoezichtstelling van minderjarigen of de beëindiging van het ouderlijk gezag of van de voogdij, benoemt de rechter op verzoek van een ouder en na overleg met die ouder een deskundige, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.

3.  In de in het tweede lid genoemde zaken wordt het aan de in dat lid bedoelde deskundige toekomende bedrag overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels door de rechter vastgesteld en ten laste van ’s Rijks kas door de griffier aan de deskundige betaald. Van de ouder kan een bijdrage worden gevraagd overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

–- De moeder had voor het Hof al betoogd dat uit het rapport van de raad voor de kinderbescherming niet logisch volgt dat er een OTS moet komen. Bovendien heeft de moeder rapporten van deskundigen overgelegd waarin bevindingen van de raad in twijfel zijn getrokken.

In FJR van november 2015 staat iets belangwekkends: “Deskundigen-onderzoek in familiezaken” -- De inhoud komt neer op: uit de uitspraak van de Hoge Raad van 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632, volgt dat feitenrechters niet te gemakkelijk en slechts op goede gronden voorbij kunnen gaan aan een verzoek tot contra-expertise van een ouder krachtens artikel 810a lid 2 Rv.  In deze zaak zijn kinderen onder toezicht gesteld, gebaseerd op het onderzoeksrapport van de raad voor de kinderbescherming. In hoger beroep heeft de moeder verzocht om benoeming van een deskundige door de rechter. Dit verzoek werd afgewezen, maar de Hoge Raad vond dat het Hof niet de goede argumenten gebruikte. De Hoge Raad schrijft: “Een voldoende concreet en ter zake dienend verzoek tot toepassing van art. 810a lid 2 Rv zal in beginsel moeten worden toegewezen indien de rechter geen feiten of omstandigheden aanwezig oordeelt op grond waarvan moet worden aangenomen dat toewijzing van het verzoek strijdig is met het belang van het kind. … De beschikking van het Hof werd vernietigd: dat wordt wel benoeming van een deskundige door de rechter dus.” – Deze kan de ouder reeds voorstellen ter zitting.

Men moet dus wel 2 x in hoger beroep, met alle tijdsverloop over de rug van het ontvankelijke kind om eindelijk tot een deskundigenonderzoek te komen. Mogelijk kan men met deze precedente uitspraak noemen deze tijd inkorten, mede omdat prof.dr. Van der Gaag bevond dat een valide nulmeting belangrijk is voor een kind. Reeds bij het Plan van Aanpak, het Hulpverleningsplan, moeten ouders (BW1:247+ IVRK 24.1) er op toezien dat het plan còncreet, zonder vaagheden, vorm krijgt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OUDERS, wanneer u met 'jeugdzorg' [met welke naam dan ook] te maken heeft, houd een logboek, een dagboek met alle contacten en brieven, dus een contactjournaal bij.

Met behulp van dit nette overzicht krijgt men een historisch overzicht wat wanneer gebeurde.

En zo kan men ook bijhouden of termijnen aan het verstrijken zijn. Stuur een herinnering als een termijn gaat verstrijken, en zorg voor een copie van alles wat u zwart op wit doet om zo bewijs te verzorgen, want de 'jeugdbescherming' kan nogal eens slordig zijn. Ken  de wet  in dezen.

Hier om een dossier, ook bij de dokter ofzo, op te vragen:

 

DOSSIER opvragen

 

met deze brief: 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Oranje aanpassen en rood weglaten -----––––––––––––––––––––––-----  Naam ouders

 Straat nr.

 Postcode, Plaats

 e: xyz@gmail.com

 

William Schrikker Groep of Naam Jeugdbescherming Regio
t.a.v. de Directie of bestuur
Postbus 12685 of adres….
1100 AR Amsterdam ofzo

Betreft: Verzoekschrift Dossieropvraag, in het kader van: Awb, Wbp, EVRM en de Jeugdwet
Betreft dossier van: Naam KIND[eren], geboren: datum

Evt. Zaaknummer.....
Plaats, datum nu {en als herinnering binnen de in wet gestelde termijn (https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/bw-awb-rv-regels/) en zorg voor verzendbewijs van fax ofzo}:    + HERINNERING, datum

 
Geachte mevrouw of meneer,

 

Met deze brief verzoek ik u tot toezending van een afschrift van het complete dossier aangaande onszelf en ons kind [en vader/moeder], inclusief contactjournaal en beslissings-werkaantekeningen zoals deze in uw administratie aanwezig zijn.
Ik maak u er op attent dat bovenstaand verzoek gerechtvaardigd is op grond van:

1. Algemene wet bestuursrecht
Toelichting: op grond van de Awb komt mijn recht toe om kennis te hebben van alle stukken die geleid hebben tot de besluitvorming. Gezien het feit dat zowel het contactjournaal als de beslissings-werkaantekeningen hebben bijgedragen tot de besluitvorming komen deze mij toe.


2. Wet bescherming persoonsgegevens artikel 35 en 36
Toelichting: op grond van deze wet komt mij het recht toe van inzage, afschrift en correctie van alle gegevens omtrent mij en van mijn kind in u administratie.[1]

 

3. Artikel 6 EVRM
Toelichting: dit artikel bepaalt dat alle partijen in een gerechtelijke procedure dienen te beschikken over alle stukken. Dit wordt ook wel het gelijkheidsbeginsel van eerlijke proces voering genoemd. Gezien het feit dat er in het dossier meer stukken zitten dan bij mij bekend zijn wil ik deze stukken ook ontvangen.[2]

 

4. Artikel 7.3.10 Jeugdwet
Toelichting: Dit artikel stelt dat de jeugdhulpverlener aan de betrokkene desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van het dossier, of delen daarvan verstrekt.

 

{Bij herinnering binnen de termijn liefst}: In deze herinnering wijs ik u op het feit dat lange tijd uitstellen niet naar betamelijkheid (‘zo spoedig mogelijk’) en niet in het belang van het kind is. Het kind heeft recht op een zo optimaal mogelijk hulptraject, en ouders nemen de plicht van BW1:247 op zich daartoe toe te zien, wegende ook IVRK artikel 24 lid 1.

 
Inmiddels is voldoende jurisprudentie bekend die mijn verzoek zou kunnen ondersteunen.
Ik verzoek u een ontvangstbevestiging aan mij te sturen.

Met vriendelijke groet,
     {Handtekening (en vergeet geen copie van ID bij te voegen waar gewenst met ònleesbaar maken van BSN/sofi-nummers, en schrijf òp die copie van ID "ter attentie van Jeugdbescherming, datum").}

Ouder’s naam

 
Gaarne zie ik dat dit verzoek en de eventuele bezwaren daar op afgehandeld zal worden volgens de op 1-10-2009 in werking getreden Wet Dwangsom en Beroep en de daarin gestelde termijnen.
Uiteraard zal ik bij bezwaar en beroep een claim leggen op de in deze bij wet vastgestelde vergoedingen

Noten:

[1] : De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Op grond van artikel 35, tweede lid, Wbp dient de verantwoordelijke een volledig overzicht van de verwerkte persoonsgegevens te verstrekken, los van het doel dat betrokkene met het verzoek voor ogen heeft. (ABRvS 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6383 )

Recht op volledig overzicht:
Betrokkene kan volstaan met een verwijzing naar art. 35 Wbp en behoeft geen nadere redenen op te geven. Betrokkene heeft recht op volledig overzicht, hetgeen afhankelijk van de omstandigheden, vaak zal kunnen gebeuren door het verstrekken van afschriften, kopieën of uittreksels.
(Hoge Raad 29 juni 2007, LJN: AZ4663 )

[2] : McMichael-arrest EHRK is daarin ook duidelijk: https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/mcmichael-arrest-en-meer/ .

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Zie deze opmerkingen hieronder!

Een paar zaken die Caroline B. - met dank - heeft aangestipt m.b.t. dossieropvraag en negatie door de G.I.:

  Bij een  verzoek om dossier  stuurt men wettelijk gezien een verzoek om een besluit te nemen bij het bestuursorgaan (de G.I. namens de gemeente; let wel: Jw.12.3.5).

   Het besluit bestaat uit het wel of niet toekennen van afschrift van het dossier.  
   Dan is een 'herinnerings'brief (vòòr de afloop van het termijn; Wbp) slechts netjes van u; doch daarná,  wil men het bestuursorgaan laten zien dat men weet wat de wet inhoudt,  stuurt men een “Ingebrekestelling”.   
   De termijn voor die ingebrekestelling is vier weken ná het indienen van het verzoek. Dit zijn werkweken en het is belangrijk om het níét te vroeg te doen. Beter is het om het iets van 5 weken later te doen omdat de Awb geen termijnen stelt aan die ingebrekestelling, enkel dat het binnen een 'redelijke' termijn moet gebeuren. {Ouders houden uiteraard ook een dagboek of contactjournaal bij onder OTS, om de termijnen in de gaten te houden}. 
   Te vroeg insturen brengt het risico met zich mee dat de bestuursrechter het verzoek om dwangsommen zal afwijzen (als het zover komt) omdat het niet volgens de juiste procedure ingediend is.
   Het níét nemen van een besluit of het weigeren om een besluit te nemen, staat gelijk aan het afwijzen van het verzoek (een ‘fictieve afwijzing’). Als er dus al besloten is dat bepaalde informatie níét gegeven wordt of men weigert een verzoek in behandeling te nemen, dient er een bezwaar op besluit te volgen. (Ook hier weer de Wet Dwangsom en Beroep vermelden.)
   De in de voorbeeldbrief vermelde werkaantekeningen zullen waarschijnlijk niet verstrekt worden, en dat is dan een psychologische overwinning voor de ‘jeugdzorg’ wanneer ze verder aan het verzoek gehoor moeten geven. Notulen over de besluitvorming zouden eigenlijk wel behoren bij de jeugdzorgprocesgang.

 

 -------------------------------------------------------------------

 


Overzicht:

 

Een belangrijke brief aan alle B&W’s (gemeenten): https://jeugdbescherming.jimdo.com/ maar ook https://vechtscheidingen.jimdo.com/wetenschap/briefaangemeenten/ ;

 

Belangrijke stukken zijn te vinden via https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/ ;

 

Aanvullende stukken op https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/ ;

 

Rond wetten en precedenten: https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/ ;

 

Rond wat weg van ouders doet in de psyche: https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/ ;

 

En vanaf  https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/relativeer-en-onderzoek/ analytische stukken over de dubieuze jeugdbescherming.

 

Meer hoofdstukken in de kantlijn.

 

Zie ook (links): https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg .

 

Zie ook (wetenschappelijke argumenten): https://jeugdzorgwetenschap.jimdosite.com/.