Grote inhaalslag bij het

 

'niet bij eigen ouders opgroeien':

 

– Vanuit de adoptielobby gezien (ADOC):

 

Interlandelijke adoptie is zeker niet {??} de laatste optie in de rij van bewezen effectieve maatregelen. -{Vergeten wordt dat er geen goede voorlichting is aan deze opgroeienden wanneer ze ontdekken dat er schijven in het adoptieproces waren die niet betrouwbaar bleken en waar winstbejag duidelijk blijkt; documenten zijn regelmatig vervalst! Hoe laat je dit aan hen uitleggen? Hoe ondersteun je hen? “Niet de laatste optie”, dat is vreemd, want landelijke adoptie en alle landelijke opties in het land van herkomst zijn beter! Wat zou dan als “laatste” zijn?? -TS}.

 

Vergeleken met kinderen die achterblijven in een tehuis zijn interlandelijk geadopteerden veel beter af. -{Dat is zo wanneer de nazorg, de ‘jeugdzorg’ hier optimaal deskundig zou zijn….}

 

Tal van wetenschappelijke studies en meta-analyses hebben aangetoond dat adoptiekinderen een verrassend grote inhaalslag maken op alle terreinen van de kinderlijke ontwikkeling: lichamelijke groei, gehechtheid, verstandelijke en sociaal-emotionele vaardigheden. -{Dit zijn dubieuze onderzoeken die een te optimistisch beeld geven, waar opgegroeide geadopteerden tot wel 85% kans maken in het leven op problemen door het verlies aan de eigen familie kennen en het ontdekken van valse dossierstukken}.

 

– Vergelijk met pleegkinderen (gegevens ADOC):

 

En vergeleken met pleegkinderen ervaren adoptiekinderen meer stabiliteit: terwijl het percentage overplaatsingen en afgebroken plaatsingen bij pleegzorg in Nederland en de ons omringende landen tussen de 25 en 45 procent ligt, gaat het bij adoptiekinderen om een veel lager percentage: 3 tot 6 procent.

Adoptie biedt in vergelijking met pleegzorg aan kinderen meer stabiliteit en een permanent gezin.

 

– Vanuit Jeugdzorg gezien (TS):

 

1 op de 2 à 4 kinderen, die in pleegzorg terecht komen, wordt weer schadend overgeplaatst! Pleegzorg kent immers al contra-indicaties!

 

Dat is schrikbarend!

 

En dan vergeten we nog wat wetenschappers bevonden:  Doyle, Gresser, Weinberger e.d. (https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/wat-wetenschap-uhp-missen-van-ouders/, en https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/wertenschap-kind-oudercontact-schaden-is-schadelijk/ , resp. https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/meer-doyle-wetenschap/stress-weinberger-dna/).

Het niet bij eigen ouders opgroeien hééft schádelijke contra-indicaties.

 

En adopteren is longitudinaal gezien ook geen goed plan omdat in of na de identiteitsfase toch blijkt dat er psychisch problemen opdoemen bij weggeplaatste opgegroeiden.    Het later ontdekken van valse dossierstukken en valse, ondeskundige besluiten van de jeugdbescherming  maken dat pleegzorg een zeer groot risico is voor kinderen, waarvan de ouders slecht of vals zijn voorgelicht en gestraft werden op hun verzoek om tot diagnostisch onderzoek te komen!

 

Reacties van die opgegroeiden: https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/het-gemis-aan-eerlijk-dossier-en-historie/ , ze liegen er niet om.

 

Het contact met eigen ouders wordt zowel bij pleegzorg als bij interlandelijke adoptie met dubieuze schijven (er wordt gesproken over kinderhandel; http://www.againstchildtrafficking.org/) niet goed aangehouden; de biologische ouders worden niet goed voorgelicht en er wordt te weinig gedaan om terug te plaatsen in het latere kindbelang of minimaal een goede, frequente bezoekregeling te treffen.

 

Men gaat uit van de pseudowetenschap van Weterings: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind (bij https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/weterings-misleiding/weterings-suggesties/ of  https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/beleid/).

 

Weterings deed ‘onderzoek’ tot ca. twaalf jaar, dus negeerde de identiteitsfase, de latere belangen van opgroeienden. Dat deden de voornoemde wetenschappers, unaniem in hun bevindingen, wel.

 

ACE’s is “kindermishandeling” en komt dóór jeugdzorg vaak voor:

 

Er zijn ‘wetenschappers’ die de jeugdzorg niet kennen in de praktijk, en dubieuze ideeën opperen, in wezen ouders beschuldigend ACE’s te veroorzaken; waarbij ACE’s traumatische kind-ervaringen zijn die later contra-indicaties geven in dat leven, zoals Doyle (2007 en verder), Gresser (2015),  Weinberger (2018) e.a. eigenlijk ook concluderen, alleen dan vanuit de schade dóór jeugdzorg gezien.

 

- Er zou geen bloedband zijn….  tegen de adoptiewetenschappen in!

 

Zo schreef Jan Willems in https://www.researchgate.net/publication/311595455_Hoe_kindermishandeling_terug_te_dringen (“Hoe Kindermishandeling terug te dringen?”, juni 2017):

 

“16. Geen blóédbànd maar zorgband –

Wat zou dáár weer onderliggen? De bloedbandmythe? Maar bloed-band is in innerlijke tegenspraak,

een contradictio in terminis.  Bloed (DNA) creëert geen band {althans niet voor ca. het twaalfde jaar}, maar is voor de volwassene het vertrekpunt om een band te vormen. Een baby heeft geen idee dat zijn of haar neusje op dat van vader lijkt.

Hij of zij is op zoek naar de tepel, naar huidcontact, warmte, armen om zich heen, oogcontact,  interactie, communicatie.56 Wat begon als twee samensmeltende cellen groeit uit tot biljoenen verbindingen tussen miljarden hersencellen.  Hersenverbindingen die ontstaan door intensieve intieme  interactie: kwaliteit èn kwantiteit van wat de volwassene aan aandacht en zorg biedt.

Hersenverbindingen die bepalend zijn voor de latere gezondheid, veerkracht èn persoonlijkheid. Dus  bloedband – laten we ook dat woord verbannen – moet zijn ‘zorgband’ {althans in de eerste levensfase, en daarbij kan een derde hechtingsfiguur helpen}.   De kwaliteit daarvan bepaalt de toekomst van het kind en op grotere schaal van de maatschappij, de mensheid en – volgens Robin  Grille, auteur van Parenting for a Peaceful World – de wereldvrede.57

Dus de inspectiespiegel van artikel 3 {I}VRK en artikel 12 VRK die jeugdzorg en hulpverleners wordt voorgehouden, moet de maatschappij en de politiek worden voorgehouden, moeten we onszelf voorhouden. Die pijlerbepalingen zijn niet te verwezenlijken zonder de andere twee pijlerbepalingen.

De spiegel van artikel 2 VRK en artikel 6 VRK: gelijke stutkansen en optimale ontwikkelingskansen  voor elk kind: o, politiek investeer daarin. Maatschappij eis dat. Maatschappij, eis dat de politiek dat 

regelt, zodat de discriminatie en de onmenselijke behandeling van baby's stopt.”

Noot 7 Zie A.M. (Tonny) Weterings, in collaboration with Jan CM Willems, ‘Denial of developmental needs of foster-childern by Dutch youth care services’, in: Roland Moerland, Hans nelen, Jan CM Willems (eds.), Denialism and Human Rights (Maastricht Series in Human Rights), Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2016, pp. 97-118, op pp. 103-106, 108, 113-114, 118 (online na januari 2017).

8:   Weterings, pp. 109-110.

56Zie Weterings (hierboven noot 7), pp. 103-106.

 

Willems baseert zich op pseudo-onderzoek van Weterings dat niet verder ging dan het twaalfde jaar. De latere levensfasen worden zo genegeerd.

 

Willems noemt ook geen IVRK artikel 24 lid 1, het kinderrecht op onbezwaarde toegang tot gezondheidszorg, voor diagnostiek, goede voorlichting en gedegen hulptraject. In Nederland is de tendens dat dit bezuinigend wordt overgelaten aan het lage niveau jeugdzorg, vaak met drang en dwang wanneer ouders hun BW1:247 respecteren en voor artikel 24 lid 1 IVRK gaan, en die goede voorlichting en diagnostiek wensen.  Kinderen worden dan door de jeugdzorg - als straf voor de ouders - weggeplaatst, alsof dat geen ACE veroorzaakt!!!

Het is goed mogelijk dat een jurist geen weet heeft dat in de praktijk de jeugdzorg blijkt onder lid 3 van IVRK 24 te vallen, een schadelijke traditie, dat niet open werkt en diagnose overlaat aan algemene ketenpartners, waar ouders specialisten wensen (naar niveau van lid 1).

 

Het kind heeft dus recht op de hoogst mogelijke mate van gezondheid en daarbij passende gezondheidszorg (IVRK24): 

Article 24 IVRK

1.  States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the hìghest attainable standard of health ànd to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensùre that nó child is deprived of his or her right of access to such health care services.

 

Zijn we eerlijk, dan móét de politiek zéker kijken naar de zorg voor jeugd, en hun ouders… Er moet hoogwaardiger voorlichting komen, hoogwaardiger ondersteuning, en de ‘perverse prikkel’, genoemd door o.a. de Kinderombudsman in 2013, moet verbannen worden.

En wetenschappers moeten beter nagaan of de gebruikte literatuur geen 'sloppy science' blijkt. Opgroeienden worden ouder dan 12 jaar!

 

Er moet dus minimaal een onderzoeksrechter (rechter-commissaris-jeugdzorg; https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/waarheid-pprinsen) komen, maar beter is de jeugdzorg op te doeken. Er bestaat deskundiger gezondheidszorg!

 

En waar er echt zorgen zijn, dient de RvdK verbeterd te worden tot een RvdK+ met de voorwaarden in https://kinderbescherming.jimdo.com/informatie/voorwaarden-rvdk/ , waarbij de meldingen via het voorstel in  https://www.dropbox.com/s/hjyxiropp33csur/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf?dl=0 moeten gaan.  

 

De huidige jeugdzorg is te veel een elkaar afdekkende lobby, dat telkens meer geld wenst. Èn telkens meer kinderen beschadigt door ouders niet tijdig de juiste en brede voorlichting te verstrekken, zodat ouders geen mentale keuze kunnen maken en geen kennis krijgen wat het kind wanneer bij welke keuze voelt.

 

 

Het blijft verbazingwekkend dat de jeugdzorg niet doorstuurt naar echte deskundigen om ouders voortvarend en tijdig voor te lichten in de breedte opdat ouders een keuze kunnen maken nadat ze door de voorlichting hebben kunnen invoelen wat het kind ervaart bij bepaalde signalen!

Voor ruziënde en scheidende ouders, zie deze site:   https://vechtscheidingen.jimdo.com/weetjes-in-communicatie/ naast meer op https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/scheiding-en-aandacht .

Zie ook de andere hoofdstukken!

Blijf kennis opdoen voor de representatie van u als ouder naar uw geliefde kind.Overzicht:

 

Een belangrijke brief aan alle B&W’s (gemeenten): https://jeugdbescherming.jimdo.com/ maar ook https://vechtscheidingen.jimdo.com/wetenschap/briefaangemeenten/ ;

 

Belangrijke stukken zijn te vinden via https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/ ;

 

Aanvullende stukken op https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/ ;

 

Rond wetten en precedenten: https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/ ;

 

Rond wat weg van ouders doet in de psyche: https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/ ;

 

En vanaf  https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/relativeer-en-onderzoek/ analytische stukken over de dubieuze jeugdbescherming.

 

Meer hoofdstukken in de kantlijn.

 

Zie ook: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg .

                   Kijk daar ook rond naar meer belangrijke informatie, opdat ge geen juridische speelbal wordt.