Dit stuk is voor ouders die tips nodig hebben. Ook op de site https://kinderbescherming.jimdofree.com/informatie/aanvaardbaretermijn-onzin/ staat het nodige.

______________________________________________________________________________________________________

“Aanvaardbare termijn” na 

 uithuisplaatsing van kind:

 

De Hofbar (08-12-2021):  https://www.npostart.nl/de-hofbar/07-12-2021/POW_05147976 .

 

Extra met een G.I.: https://www.youtube.com/watch?v=gLEm_QDMmMU (met grote onzin of propaganda).

 

Ouders moeten uiteraard  de wet(teksten)  kennen en dat kan op: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/wetten-en-regelgeving/bw-awb-rv-regels/  of via www.wetten.nl (dat is te onthouden).

 Aanleiding eerst:

DOEL

 

Let op dat ondanks het dóél van BW1:255 lid 4 (“De kinderrechter vermèldt in de beschikking de CÒNCRÉTE bedréígingen in de ontwikkeling van de minderjarige alsmede de daarop afgestemde duur waarvoor de ondertoezichtstelling zal gelden.”) de G.I artikel BW1:262 dient uit te voeren tot het 'voortvarend oplossen van de vermeende bedreigingen van de ontwikkeling van het kind' (of verder diagnostisch onderzoek), maar dat vaak de ouders daaraan met de Awb moeten werken naar het bestuur.

Er moet dus VOORTVAREND gewerkt worden naar een OPLOSSEN van die ‘bedreiging van de ontwikkeling van het kind’ (dat is wettekst in lid 1 van BW1:255! Niet vage begrippen zoals ‘onveiligheid’ of 'G.I. heeft geen zicht'); dan kan je niet eerst 'onthechtend' gaan werken bij wet.*

 

Lid 3 van BW1:262 luidt:De gecertificeerde instelling bevòrdert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouders of ouder en de minderjarige.  Ouders, doe daar wat aan, voortvarend uiteraard!  Het kan! De Awb  zegt hoe u moet verzoeken en bezwaar maken enz.! (En snapt ge mogelijk een woord niet, dan zijn er op internet woordenboeken).

 

Lid 1 van BW1:262 geeft u als ouders een recht, en het is de taak van de G.I., naast IVRK24 lid 1: De gecertificeerde instelling houdt toezicht op de minderjarige èn zorgt dat aan de minderjarige èn de met het gezag belaste ouders HULP EN STEUN wòrden geboden opdat de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige, bedoeld in artikel 255, víérde lid, binnen de duur van de ondertoezichtstelling worden weggenomen. De inspanningen van de gecertificeerde instelling zijn erop gericht de ouders of de ouder zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen te laten dragen.” -{U wilt toch die verantwoordelijkheid dragen?! U bent toch geïnteresseerd in uw kind?!).

 

De band mag dus niet prejudicieel afgesneden worden...

Hulp en steun, dus ook goede passende VOORLICHTING. Leg het officieel vast! U wilt naar de Awb voortvarend antwoord om dat lid 3 uitgevoerd te krijgen, om de hechting aan u níét te laten verlopen. (De Awb in het kort: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/wetten-en-regelgeving/bw-awb-rv-regels/awb-in-zicht/).

 

U weet dat u Rv810a lid 2 bij de rechter kùnt gebruiken om diagnostisch te werken!  Het is uw plicht, ouders, dus anticipeer en vind uw specialist daarvòòr:  “BW1:247: lid 1. Het ouderlijk gezag omvat de plícht en het rècht van de ouder zijn minderjarig kind te verzòrgen en op te voeden.” “2. …. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.” -{Is een UHP dan niet een vernederende behandeling? Denk vanuit het kind dat opeens zonder voorbereiding en zonder deskundige begeleiding wordt weggezet in een vreemde omgeving en u mist!

Lid 3 zegt dat beide ouders ervoor moeten zorgen dat het kind geen loyaliteitsconflicterende signalen krijgt, noch verbaal, noch non-verbaal of in uitstraling van een ouder. Gebruik voortvarend de Awb voor gemotiveerde antwoorden (Awb3:46)}.

 

Belezen ouders kunnen meer doen:

Wet op de burgerlijke Rechtsvordering met o.a. Rv810a: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/wetten-en-regelgeving/bw-awb-rv-regels/rechtsvordering/ (Zo staat daar in lid 2:In zaken betreffende de ondertoezichtstelling van minderjarigen òf de beëindiging van het ouderlijk gezag òf van de voogdij, benoemt de rechter op verzoek vàn een ouder en na overleg met die ouder een deskundige -{die ouders dus al kunnen voorstellen, met beroepsregistratie en adres, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.”}.

 

Aanvaardbare termijn?

Aangenomen cliché:

Het begrip van de 'aanvaardbare termijn' lijkt door de keten uit de duim gezogen te zijn.

Een kind zou 'gehecht zijn geraakt aan de pleegsetting', wat onzin is omdat BW1:262 lid 3 toeziet op het behoud en het ontwikkelen van de hechting aan de eigen ouders. Er bestaan hechtingstherapieën, genoemd in FJR2012/95. En ouders moeten dus hulp en steun zijn aangereikt, al moeten ouders er te vaak zelf voor zorgen, ook qua kwaliteit en volgbaarheid.

Een kind zou lijden aan diens juridische status, alsof een kind een jurist is die dat doorheeft...  Het begrip 'aanvaardbare termijn' lijkt een uitvinding te zijn die geënt is op axioma's zoals die op  https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind . De aanname dat alle ouders in de jeugdzorg 'ontspoorde ouders', 'pedagogisch onbekwame ouders' per definitie zouden zijn, zonder inhoudelijke preventieve voorlichting en ondersteuning van een diagnostisch-therapeutisch specialist, is een grove misleiding naar ouders, naar politiek, en naar rechters!

 

Vaak verkrijgen ouders niet het hele dossier, ook al gebruiken ze de Awb en de AVG om het volledige dossier conform het McMichael-arrest te verkrijgen; de jeugdbescherming overtreedt dan te vaak dit arrest van het EHRM.   Hoe wil je als rechter dat ouders houvast hebben het hulptraject voor hun kind te bewaken, wat ouders dus mogen naar kinderrecht en BW1:247.?!

Ouders ondervinden te vaak in de keten cognitieve dissonantie. Dat staat rechtsvinding in de weg.

 

Er wordt zelfs beweerd in de keten dat deze 'aanvaardbare termijn' in de wet staat. Het begrip is enkel in het strafrecht te vinden.

 

Lees begrijpend!

Maak spiekbriefjes!

Ouders zijn uiteraard niet te dom om èlk woord te lezen, waaronder “tot een beslissing… kan leiden… in het belàng van het kind…” en snappen dus de publicaties op bekende sites over de recente wetenschappelijke inzichten (die ze mogen copiëren en afdrukken voor hun rechtszaken). De wetenschappen gebruiken ouders dus ook! Om het belang van korte uithuisplaatsingen èn op diagnostisch onderzoek te ondersteunen.

 

Op https://kinderbescherming.jimdofree.com/kritiek-van-deskundigen/onderzoek-met-gevolg/wetenschappelijk-rapport-werkelijkheidsvinding/ staan ook links die ouders ook gelezen hebben, zoals o.a.: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid .

 

Ouders hebben gelezen dat waar een kind kan hechten aan een pleegsetting het kind ook aan derden, dus ook aan u, kan hechten. Dàt verzwijgt de G.I. graag, dus moest u belezen zijn! U moet het tijdig netjes kunnen benoemen!

 

https://jeugdbescherming.jimdofree.com/kwaliteit/fjr-2012-95-over-hechting/ en heel deze site met hoofdstukken.

Dat hechten kan met zo nodig therapie (FJR2012-95), maar u heeft uiteraard met de Awb gewerkt ten DIENSTE van uw kind; met de Awb en doel der wetten.

 

Dus:

Pleegkinderen kunnen ook na vele jaren hechten aan thuis, bij eigen ouders, ook in het belang van de identiteitsfase, waarover prof. René Hoksbergen zei dat dit welhaast een even fundamenteel kindbelang is dan de hechting.

De smoes van 'gehecht aan pleegouders' is te doorzichtig vals: er wordt bij de uithuisplaatsing geen rekening gehouden met de hechting, en er wordt niet specialistisch daartoe gediagnosticeerd, en na de uithuisplaatsing ondervindt elk pleegkind gemiddeld vier overplaatsingen waarbij die hechting opeens ook niet speelt.

De hechting moet naar wet behouden blijven aan de eigen ouders, uiteraard ook met het oog op later belang van de identiteitsfase;  en waar er geen hechting heette te zijn, al is die er reeds prenataal, dan kan er therapeutisch gewerkt worden (iets dat de jeugdbescherming te vaak nalaat).

Propaganda, dubieuze axioma's gebruiken, door de jeugdbeschermingsketen, dient niet het belang van de opgroeienden.

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

*:  BW1:255 lid 1 in sub b: "... de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat zijn te dragen."  --{Dit is reeds vaag gedefinieerd of gecodificeerd: verwachting (van wie op welk niveau, met welke beroepsregistratie?), en wat is die 'aanvaardbare termijn'  concreet, om met lid 4 te spreken? En worden ouders daarover voorgelicht bij aanvang OTS? Of moeten ze daarnaar spontaan vragen met de Awb?}-.

 

BW1:266 kent ook de ‘aanvaardbare termijn’, maar voor ouders is dat te weten te laat! Ouders worden regelmatig niet goed voorgelicht blijkt uit de praktijk.

 

https://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2021/07/jeugdzorg-veel-erger-en-schandelijker.html over het voor ouders vaak geheime ‘perspectiefbesluit’, waar dus het cliëntsysteem niet diagnostisch is gezien en onderzocht naar de hogere beroepscodes van BIG-arts+, NVO of NIP.

(SKJ behoort slechts tot het sociaal-maatschappelijk domein zonder diagnostische of therapeutische bevoegdheid bij de jeugdzorgwerker).

 

BW1:266 :

1. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:

a. een minderjarige zodanig opgroeit -{hoe?}- dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niét de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen bìnnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b. de ouder het gezag misbruikt. –{Dit wordt zelden bewezen, doch de rechter kijkt zelden naar het bewijs dat de ouders zwart op wit aanleveren, zodat de vaagheid van de eis van dit artikel versterkt wordt}.

2. Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits aan het eerste lid is voldaan.

 

{Dus veelal wordt het beweerd doch niet bewezen, zwart op wit, door een deskundige met hogere beroepsregistratie.

 

In Jeugdwet hoofdstuk 6 (Jw6.1.2.6) wordt voor een ingrijpende gesloten plaatsing wel de eis gesteld dat een gedragswetenschapper, nogwel zonder aan hogere beroepscodes te hoeven voldoen, voor het jeugdbeschermingsverzoek   instemming heeft geschreven, waar de jeugdige met het oog daarop kòrt tevoren door de gedragswetenschapper, liefst op niveau van IVRK art. 24 lid 1,  onderzocht is.

 

Voor een ook in de identiteit ingrijpende beslissing van ontouderen, het gezag beëindigen, zou dit artikel Jw6.1.2.6 ook dienen te gelden, waar rechters geen oog hebben voor internationaal recht, ondanks het bestaan van artikel 24 lid 1 IVRK.

 

Ouders, wees niet lui ten nadele van uw kind, en zie ook de links die u onderbouwing geven!

Meer staat op https://kinderbescherming.jimdofree.com/informatie/aanvaardbaretermijn-onzin/ , en op hier.

 

***:  Ouders, gebruik vaak en voortvarend heel de Awb, met termijnen en met bezwaar etc.!

Zet immer in uw schrijven in jeugdzorgland deze bekende alinea:

Wij verzoeken dit - om helder en transparant te werken - vanwege onze plicht naar BW1:247 om de zorg voor het kind te optimaliseren naar het niveau van kinderrechtenartikel 24 lid 1 IVRK."

En na een jaar (of enige jaren)  voegt u toe: "en eveneens artikel 25."   Diagnostisch onderzoek met testmiddelen en interactieonderzoek waarop ouders goed voorgelicht worden geeft meer inzicht het bedoelen en het oplossen van de OTS,  naar het bedoelen van de wetgever, de representatie en veiligheid van de ouders naar het kind te doen verbeteren.

Ge dient de tekst van genoemde wetten te kennen om weerwoord ad rem te kunnen geven!

U dient als ouders met OTS de wet te kennen. Daardoor weet u wat u wáár verwachten kan. Artikel 3.2 lid 2 van de Jeugdwet (Jw3.2 lid 2) is helder: de gecertificeerde instelling verleent geen hulp. Dat is gedifferentieerd in Jw4.1.1, waar de gezinsvoogdij en de hulpverlening apart zijn genoemd om te geven.

Het certificaat omhelst enkel dat de instelling jeugdbescherming protocollen kent; het navolgen van wet en internationaal recht kant ge deze niét toevertrouwen!

Waarheidsvinding  bestaat in het strafrecht, en niét in het jeugdzorgrecht!

In Jw3.3 staat 'volledig', maar weet dat deze wet zelden niét overtreden wordt. Bewijs is zwart op wit en officieel (Awb).

Ú dient te zorgen voor volledigheid van bewijs, zwart op wit, naar de rechter!

De hier behandelde - welhaast geheime - "aanvaardbare termijn" wordt menigmaal misbruikt om u als ouders te overvallen het gezag af te nemen!

U mag binnen termijnen in de wet in hoger beroep gaan. Een rechtsbijstandverzekering met een zorgmodule is aangeraden lopende te hebben. Er bestaan duurdere gespecialiseerde advocaten, maar u bent de pedagoog van uw kind!               In de grafieken ziet ge wat te verwachten is:


Onveilige gehechtheid komt het vaakst voor bij pleegkinderen, in één pleeggezin al hoger dan bij geadopteerden thuis, en in niet-passende pleegsettingen met mogelijk overplaatsingen over de 72%.

Dat is eigenlijk een bewijs van onvermogen naar de huidige

opzet van jeugdbescherming met diagnostisch- en

therapeutisch ònbevoegde jeugdzorgwerkers.

Kinderen die door de jeugdbescherming ACE's (kindtraumatische ervaringen) opdoen, lijden vaak onder een hyperarousal aan cortisol, en daarvan wordt beweerd dat bij vijf of meer ACE's de levensverwachting gemiddeld een paar decennia korter zal zijn.

Een hypo- of hyperarousal die duurt en duurt tijdens de uithuisgeplaatst-zijn kan zelfs DNA  beschadigen: